Novinky

Program

[CP_RESERVATION_CALENDAR]


MO Matice slovenskej v Strečne prijatý na zakladajúcom valnom zhromaždení 28.mája 2011

Na svojom ustanovujúcom valnom zhromaždení prijali zakladajúci členovia MO MS v Strečne svoj program na nasledujúce obdobie. Zamerať sa v ňom chce na národopisnú činnosť, turisticko-poznávacie podujatia, folklórnu činnosť, divadelníctvo, spoluprácu s obyvateľmi obce, ktorí sa vysťahovali na juh Slovenska.

  • Národopisná činnosť

Založenie folklórneho súboru pre dospelých.

Základom pre založenie folklórneho súboru pre dospelých bude detský folklórny súbor Hájovček, ktorý v obci úspešne napreduje už štvrtý rok a deti, ktoré v tomto súbore boli vychované pre folklór nemajú možnosť ďalšieho folklórne uplatnenia a rastu v obci. Súčasťou folklórneho súboru bude aj existujúca spevácka skupina Zvonica. Súbor bude mať vlastnú folklórnu hudobnú skupinu. Súbor bude organizovať vlastné vystúpenia v obci a podľa dohody v okolí pre školy a občanov. Bude organizovať zájazdy na folklórne a poznávacie podujatia doma a v zahraničí.

Národopisný prieskum

Členovia MO MS zrealizujú vlastný národopisný prieskum v obci. Tento prieskum bude zameraný na kroje, zvyk, spev, nárečie, remeslá , bývanie, poéziu, či beletriu. Zistené fakty a dokumenty budú vydané a vytlačené formou zborníkov a knižiek.

Založenie krúžkov národopisného charakteru

Členovia MO MS založia v prenajatých priestoroch záujmové krúžky, kde budú vzdelávať deti aj dospelých v zabudnutých remeslách. Krúžky budú viesť ľudoví výrobcovia z obce a okolia. Cieľom bude naučiť v kurzoch spracovávať prútie na konkrétne výrobky, vyrobiť predmety zo šúpolia, drôtu, naučiť sa tkať koberce a vyšívať tradičné vzory. S vyrobenými predmetmi budú navštevovať podujatia a ponúkať ich iným za úplatu.

Organizovanie besied, výstav a podujatí

V miestnej knižnici a v klubových priestoroch MO MS sa budú organizovať besedy so zaujímavými ľuďmi a organizovať sa budú výstavy zo zisteného národopisného výskumu v obci . Besedy budú s ľuďmi, ktorí môžu svojimi vedomosťami obohatiť poznanie ľudí a pozdvihnúť ich povedomie. Obyvatelia obce musia spoznať dôkladnejšie svoju históriu a tiež vedieť o nej rozprávať. Príkladom môžu byť pltníci z obce, ktorí vedia o históriu návštevníkom obce na pltiach pekne rozprávať a približovať tak históriu obce. Besedy a prednášky budú pripravované predovšetkým pre deti základnej školy v obci. Organizované budú kultúrne a zábavne podujatia, kde získané prostriedky budú využité na prevádzku MO MS.

  • Turisticko-spoznávaci krúžok

Založenie krúžku turistov sleduje organizované spoznávanie prírodných a historických krás Slovenska a v zahraničí. Pri organizovaní autobusových zájazdov sa bude spolupracovať s okolitými MO MS a svoje aktivity budú ponúkané ostatným občanom a to aj nečlenom MO MS z obce.

  • Divadelné aktivity

V obci Strečno má divadelníctvo dlhoročné tradície a miestni amatérski divadelníci každý rok pripravujú divadelnú hru. Hry sú od klasických slovenských autorov a a predstavenia sú vždy vypredané. MO MS, bude nápomocná pri organizovaní ich nácviku, vystupovaní v okolí, účasti na divadelníckych súťažiach a zaobstarávaní kostýmov a kulís.

  • Spolupráca s obyvateľmi na juhu Slovenska

Historické pramene uvádzajú, že z obce Strečno sa do obce Javorinka pri Galante vysťahovalo niekoľko rodín. Nadviazaný kontakt naznačuje záujem aj z ich strany o spoluprácu, vzájomné navštevovanie sa a šírenie kultúry z obce k nim.

Plán činnosti jednotlivých záujmových klubov s určením názvu podujatí a termínov konania bude rozpracovaný ich členmi a prednesený na nasledujúcom zasadnutí výboru MS MS v Strečne.

 V Strečne 28. máj 2011